ГЕФ ПМГ во Република Северна Македонија

Во 1992 година, за време на Самитот за Планетата Земја во Рио, беше основана Програмата за мали грантови на Глобалниот Еколошки Фонд ГЕФ ПМГ, која е отелотворување на суштината на одржливиот развој со тоа што "размислува глобално делува локално". Во Република Северна Македонија ГЕФ ПМГ официјално започна со работа во мај 2005. Како дел од Глобалниот Еколошки Фонд - Програмата за мали грантови во Република Северна Македонија поаѓа од ставот дека глобалните еколошки проблеми најдобро можат да бидат адресирани доколку во нивното решавање се вклучени луѓето од локалните заедници и доколку истите имаат директна корист од тоа. ГЕФ ПМГ Република Северна Македонија поддржува здруженија во нивните активности кон намалување на климатските промени, зачувување на биолошката разновидност, заштитата на меѓународните води, намалување на влијанието на хемикалиите / неразградливите органски загадувачи и спречување на деградацијата на земјиштето истовремено создавајќи одржливост.

До јули 2021 финансирани се 1 проекти (16 предлог проекти и планирачки грантови) со вкупно доделена сума 2.730.534 САД$ и генерирајќи кофинансирање во износ од 3.7106.504 САД$.ГЕФ Мисијата на Глобалниот Еколошки Фонд ГЕФ е заштита на глобалната животна средина. ГЕФ обединува 183 земји во партнерство со меѓународни институции, невладини организации и приватен сектор со цел да се адресираат глобалните еколошки проблеми истовремено поддржувајќи национални одржливи развојни иницијативи. Денеска ГЕФ е најголем финансиер на проекти кои ја подобруваат животната средина. Како независна финансиска организација, ГЕФ обезбедува грантови за проекти од областите на биолошка разновидност, климатските промени, меѓународни води, деградација на земјиштето, озонската обвивка и хемикалии/неразградливите органски загадувачи. Од 1991, ГЕФ остварува докажани резултати со земјите во развој и земјите со економии во транзиција, доделувајќи 13,5 САД$ милијарди во грантови и генерирајќи 65 САД$ милијарди во кофинансирање на преку 3.900 проекти во над 165 земји.

ГЕФ ПМГ Во 1992 година, за време на Самитот за Планетата Земја во Рио, беше основана Програмата за мали грантови на ГЕФ - ГЕФ ПМГ која е отелотворување на суштина на одржливиот развој со тоа што "размислува глобално делува локално". ГЕФ ПМГ поаѓа од ставот дека глобалните еколошки проблеми најдобро можат да бидат адресирани доколку во нивното решавање се вклучени луѓето од локалните заедници и доколку истите имаат директна корист од тоа. ГЕФ ПМГ е убеден дека со мали суми на средства, членовите на локалните заедници можат да преземат активности кои ќе направат значаен напредок во нивните животи и заедници, а кои ќе бидат со глобални придобивки. Преку обезбедување на финансиска и техничка поддршка на проекти со кои се заштитува животната средина истовремено и ја подобрува благосостојбата на луѓето, ГЕФ ПМГ покажува дека со активности на Заедницата можен е добар баланс меѓу потребите на човекот и на животната средина. ГЕФ ПМГ поддржува здруженија (невладини организации) во развиените земји во нивните активности кон намалување на климатските промени, конзервација на биолошката разновидност, заштитата на меѓународните води, намалување на влијанието на хемикалиите/неразградливите органски загадувачи и спречување на деградацијата на земјиштето истовремено генерирајќи одржлива егзистенција. Од своето постоење ГЕФ ПМГ има доделено над 14.500 грантови на над 12.000 заедници во 125 земји. Финансирана од ГЕФ како кооперативна програма, Програмата за Мали Грантови ПМГ е спроведувана од УНДП и е извршувана од Канцеларијата за Проектни Услуги на Обединетите Нации – УНОПС.


Централни области

Зачувување на биолошката разновидност
Ублажување на климатски промени
Спречување на деградација на земјиштето  (примарно обезшумување и ерозија)
Заштита на меѓународните води
Отстранување на хемикалии (и неразградливи органски загадувачи) (НОЗ) преку локални пристапи

Публикации